ضمانت محصولات و شرایط آن

مشتری عزیز؛

ما معتقدیم مشتری مهمترین ناظر بر فعالیتهای ماست؛ او به ما وابسته نیست، ما به او وابسته هستیم.

مشتری در کار ما یک هدف زود گذر نیست ، بلکه مشتری هدف و غایت همه اقدامات ماست.

او یک فرد خارجی در سازمان ما محسوب نمی شود ، بلکه مشتری جزئی از سازمان ماست.

می ما به کار ادامه برای فرصتی طریق این از او بلکه ، کنیم نمی لطف او به نماییم می ارائه مشتری به که خدمتی باما

دهد و در  حق ما لطف می کند.

استفاده به نیاز صورت در توانید می شما لذا نماییم؛ می ارائه ضمانت با را خود محصولات کلیه ما اصل این به توجهبا

واحد با مستقیم ارتباط طریق یا و چوب پرشین فروش نمایندگان طریق از چوب، پرشین فروش از پس ضمانت خدماتاز

بازرگانی پرشین چوب و یا دفتر کارخانه، مشکل خود را رفع نمایید.

شرایط ضمانت محصولات پرشین چوب:

- مدت زمان ضمانت محصولات 20 سال از تاریخ تحویل می باشد.

- انجام نصب شرکت خود نظارت با یا و شرکت خود طرف از نصب که باشد می صورتی در محصولات ضمانت پذیرفته باشد.

- ضمانت نامه شامل: پیچیدگی، قوس، خمیدگی مطابق با استاندارد ترموود می شود.

- ضمانت نامه محصولات شامل تغییر رنگ نمی باشد.

- ضمانت محصولات شامل مشکلات پیش آمده به دلیل زیرسازی غیراستاندارد و یا مشکلات خودسازه و ساختمان نخواهد شد.

- آسیب ها و موارد ناشی از توفان، زلزله، آتش سوزی و ضربه، حمله حیوانات چوب خوار و یا حیوانات شامل ضمانتنامه نمی شود.

- مشکلات ناشی از بیس پلیت مشمول ضمانت نخواهد بود.

ارتباط با ما

دفتر تهران : میدان تجریش ، خیابان فناخسرو ، پلاک 55 واحد 5

تلفن : 0313630642

دفتر اصفهان : خیابان آبشار سوم ، جنب اداره ارشاد پلاک 158

تلفن : 02126850878

پست الکترونیکی : info@persiawood.ir